Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2016

- Buổi "Lễ kết nạp đảng viên mới" bắt đầu vào lúc 8h và kết thúc lúc 10h. 

- Tại buổi lễ, Đồng chí Bí thư chi bộ Đảng - Văn phòng Công ty: Nguyễn Đức Ngộ đại diện Công ty, chủ trì buổi lễ, đọc danh sách Cán bộ mới kết nạp Đảng viên năm 2016; gồm 2 đồng chí:

1. Đồng chí: Huỳnh Đức Nam.

2. Đồng chí: Phạm Văn Mẫn.

 

dothico kết nạp đảng viên 2016

Đồng chí: Nguyễn Đức Ngộ(người đọc bản báo cáo)

 

dothico kết nạp đảng viên 2016

 

dothico kết nạp đảng viên 2016

Đồng chí: Huỳnh Đức Nam(Đảng viên mới)

 

dothico kết nạp đảng viên 2016

Đồng chí: Huỳnh Đức Nam đã chia sẻ tâm tư và nguyện vọng của mình khi bước vào hàng ngủ của Đảng với một sự quyết tâm cao "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

 

dothico kết nạp đảng viên 2016

 

dothico kết nạp đảng viên 2016

Đồng chí: Phạm Văn Mẫn(Đảng viên mới)

 

dothico kết nạp đảng viên 2016

Đồng chí: Phạm Văn Mẫn đã chia sẻ tâm tư và nguyện vọng của mình khi bước vào hàng ngủ của Đảng với một sự quyết tâm cao "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".