Quyết định về việc trích quỹ khen thưởng của Công ty thưởng cho CB.CNV nhân ngày Quốc khánh 2/9/2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và KCN được Đại hội Đồng cổ Đông thông qua ngày 30/3/2012;

Xét hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2016;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

Quyết định về việc trích quỹ khen thưởng của Công ty thưởng cho CB.CNV nhân ngày Quốc khánh 2/9/2016

Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Quốc Khánh 2/9/2016

 

dothico