Chứng nhận Quacert của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam

Chia sẻ:
Sản phẩm chính của chúng tôi gồm: Gạch 6 lỗ (170 * 110* 75), Gạch 2 lỗ TCVN (213* 100 * 57), Gạch 2 lỗ (190 * 85 * 50),Gạch Đặc (190 * 85 * 50),Gạch chống nóng 3 lỗ (200 * 200 * 100),Gạch chống nóng chữ U (200 * 200 * 100).